پنل هنر دیجیتال و مشارکت

“دکتر شهاب پازوکی”
دکتری پژوهش هنر
عضو هیات علمی پژوهشکده هنر
“دکتر رضا افهمی”
دکتری پژوهش هنر
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰
ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به پنل زنده:
https://irfest.ir/live/panel.html