سخنرانی کلیدی
“مطالعه‌ای بر روند رسانه های مدرن”

دکتر علی اصفر فهیمی فر
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار دانشکده هنر

سه شنبه ۲۹ تیر ساعت ۱۵:۰۰

ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به پنل زنده:
https://irfest.ir/live/panel.html

Home