“سخنرانی کلیدی”
هنر اینترنتی، هنر رسانه ای جدید

دکتر اعظم راودراد
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
استاد تمام دانشکده علوم اجتماعی

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰

ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به جلسه:
https://irfest.ir/live/panel.html