جلسه پرسش و پاسخ پنل هنر دیجیتال و مشارکت
با حضور:
“دکتر شهاب پازوکی”
دکتری پژوهش هنر
عضو هیات علمی پژوهشکده هنر
“دکتر رضا افهمی”
دکتری پژوهش هنر
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
دوشنبه ۲۸ تیر ساعت 18:10
ورود به جلسه از طریق سایت digitalartfest.ir
و
لینک مستقیم ورود به جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/panel