“سخنرانی کلیدی”

رویکرد معنوی به هنر دیجیتال

سخنران:
حجت الاسلام و المسلمین فضلیان

پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰

ورود به جلسه از طریق سایت رسمی جشنواره به آدرس https://digitalartfest.ir

لینک مستقیم ورود به جلسه:
https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/meetingdigitalartfest.ir

https://www.skyroom.online/ch/digitalartfest/meetingdigitalartfest.ir