روز جمعه، همزمان با افتتاحیه سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، بروز یک حمله سایبری به سیستم داده های این جشنواره، موجب اختلالات شدید و تغییر در برنامه زمانبندی نمایش آثار، برگزاری پنل های جشنواره و جلسات پرسش و پاسخ گردیده است.

در همین راستا، نمایش آثار تصاویر متحرک دیجیتال، طراحی تعاملی دیجیتال، هنرهای دیجیتال بینارشته ای و… با تاخیر به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین برنامه زمانبندی جدیدی در ارتباط با پنل های جشنواره اعلام خواهد شد.