برنامه نخستین روز برگزاری سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال
افتتاحیه آنلاین جشنواره و نمایشگاه مجازی: ۱۷:۰۰
برگزاری پنل انیمیشن و هنر دیجیتال: ۱۹:۱۵

جلسه پرسش و پاسخ پنل انیمیشن و هنر دیجیتال: ۲۱:۳۰

لازم به دکر است، جهت تماشای پنل های تخصصی و نشست های پرسش و پاسخ، لطفا به قسمت “نمایشگاه مجازی” وارد شوید.

نمایشگاه مجازی سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، پس از افتتاحیه آنلاین جشنواره، قابل دسترس خواهد بود.