به گزارش روابط عمومی سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، اعضای تیم اجرایی این جشنواره معرفی شدند:

“عمادالدین متین”، معاون اجرایی

“زهراسادات مرتضوی” مسئول کارگروه دبیرخانه موقت

“احسان رنجبران” مسئول کارگروه روابط عمومی

“احمد قربانی” مسئول کارگروه رسانه فعایت می کنند.


سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، ۲۰ الی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰، توسط “معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و به میزبانی “دانشگاه دامغان” برگزار خواهد شد.