تیم اجرایی

عمادالدین متین
معاون دبیر در امور اجرایی

زهراسادات مرتضوی

“مسئول کارگروه دبیرخانه موقت”

اعضای کارگروه دبیرخانه:
مبینا امینی
حسین رحمانی‌زاده
زهرا جعفرآبادی
سحر مصاحبه

احسان رنجبران
“مسئول کارگروه روابط عمومی”

اعضای کارگروه:
ستاره کریمی
علی محمدی

احمد قربانی
“مسئول کارگروه رسانه”

سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، ۲۰ الی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ توسط “معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” و به میزبانی “دانشگاه دامغان” برگزار خواهد شد.

fa_IRPersian