ارسال اثر در بخش تصاویر ایستای دیجیتال

هنرمند گرامی، برای ارسال اثر در این بخش، ازطریق یکی از دو گزینه زیر نسبت به ارسال اثر اقدام فرمایید:

fa_IRPersian