گفتگو با دکتر محمدعلی صفورا

گفتگو با دکتر محمدعلی صفورا، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص ابعاد مختلف هنر دیجیتال