گفتگو با باقر بهرام شتربان

گفتگو با باقر بهرام شتربان، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و عضو کمیته علمی جشنواره