پیام ریاست محترم دانشگاه هنر اسلامی تبریز در آغاز دومین جشنواره ی هنرهای دیجیتال