سخنرانی جناب آقای دکتر نامی با موضوع «مغز و هنر دیجیتال از نگاه علوم اعصاب اجتماعی»

..