کارگاه تخصصی «طراحی مدل های کسب و کار در هنرهای دیجیتال»

.