سخنرانی سرکار خانم دکتر لیلی گله داران با موضوع «تکنولوژی دیجیتال، اشکال نوین هنری و تغییر پارادایم های هنرهای اجرایی»

..