بازتعریفی از هنرهای دیجیتال با تلفیق فضاهای فیزیکی و مجازی

گفتگو با دکتر فاطمه حسینی شکیب، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران