کارگاه تخصصی «آشنایی با شبکه‌های اجتماعی هنر دیجیتال»