مصاحبه دکتر سیدعلی فارغ

مصاحبه دکتر سیدعلی فارغ، دبیر «دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال» و معاون پژوهشی و فرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در خصوص اهمیت هنرهای دیجیتال، جنبه های اقتصادی هنر دیجیتال و تبعات فرهنگی آن