مصاحبه با آقای دکتر غلامرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - رئیس دومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال