فرآیند داوری آثار جشنواره

داوری آثار در سه مرحله انجام خواهد شد.
- مرحله انتخاب اولیه در این مرحله ترکیبی منتخب از کمیته علمی و اجرایی جشنواره آثاری که دارای استاندارهای لازم مطرح شده در شرایط ارسال آثار نیستند را از رقابت حذف کرده و فهرستی از آثار واجد شرایط را برای داوری اولیه تهیه می کند.
- داوری اولیه و انتخاب فینالیست های جشنواره در این مرحله کمیته داوری جلساتی را به صورت مجازی برگزار کرده و بر اساس معیارهای جشنواره فهرست کوتاهی از فینالیست های جشنواره را تعیین می کنند. اسامی فینالیست های جشنواره قبل از برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد تا شرایط نمایش آثار در نمایشگاهی که به صورت مجازی برگزار خواهد شد فراهم شود.
- مرحله نهایی داوری در این مرحله آثار راه¬یافته به فینال جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفته و برندگان نهایی جشنواره بر أساس اجماع نظرات هیات داوران مشخص خواهد شد. این مرحله از داوری نیز به صورت مجازی انجام خواهد شد.
معیارهای ارزیابی آثار راه یافته به جشنواره: آثار ارسالی به جشنواره بر اساس میزان خلاقانه بودن اثر، کیفیت محتوا و پیام اثر ، قرابت با موضوع جشنواره (آسیب های اجتماعی)، معیارهای زیبایی شناسی، بداعت در تکنیک مورد استفاده، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.