تاریخ های مهم

o مهلت ارسال آثار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
o روزهای برگزاری جشنواره: ۱۱ اسفند تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
o مراسم اختتامیه و اعلام برندگان جشنواره: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹