اعضای کمیته علمی جشنواره

دکتر علیرضا گلپایگانی (دانشگاه هنر)
دکتر سید علی فارغ (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر سید حسن سلطانی (دانشگاه هنر)
دکتر بهروز مینایی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر محسن حسن پور (تربیت دبیر شهید رجایی)
دکتر محمدرضا آزاده فر (دانشگاه هنر)
دکتر عبدالحسین لاله (فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران)
جمال رحمتی (دانشگاه سوره)
دکتر یونس سخاوت (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر اصغر فهیمی فر (دانشگاه تربیت مدرس)
محمدرضا دوست محمدی (هنرهای زیبای دانشگاه تهران)
دکتر کیارش زندی (دانشگاه سوره)
دکتر محمدرضا حسنایی (دانشگاه هنر)
دکتر محمد علی صفورا (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر لیلی گله داران (هنر شیراز)
حسام ساکیان محمدی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر کاظم پورالوار (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر بهنام علیزاده اشرفی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
باقر بهرام شتربان (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
صمد روحی (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
حمید صادقیان (دانشگاه هنر اصفهان)
دکتر مجتبی وحیدی اصل (دانشگاه شهید بهشتی)
مریم صلح کننده (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر غلامرضا آذری (دانشگاه آزاد اسلامی)
دکتر جواد راستی (دانشگاه اصفهان)
مرتضی تیموری (دانشگاه هنر اسلامی تبریز)
دکتر سید مهدی مقیم نژاد (دانشگاه هنر)
بابک نکویی (هنرهای زیبای دانشگاه تهران)
علی احمدی (دانشگاه هنر)