ساختار جشنواره

رییس جشنواره: دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دبیر جشنواره: دکتر سید علی فارغ، معاون فرهنگی و پژوهشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دبیر اجرایی جشنواره: دکتر یونس سخاوت، سرپرست دانشکده چندرسانه¬ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اعضای شورای سیاستگذاری

دکتر غلامرضا غفاری
دکتر محمدعلی کی نژاد
دکتر سید علی فارغ
مهندس محمد هادی عسکری
دکتر یونس سخاوت
دکتر بهنام علیزاده اشرفی
مهندس محمد امین بنایی
دکتر کاظم پورالوار